Regulamin

1. REGULAMIN I FESTIWALU FANTASTYKI KRZYŻAKON 2019

1. Każdy uczestnik Konwentu Fantastyki KRZYŻAKON 2019 (zwanego dalej
KRZYŻAKONEM) wykupując lub otrzymując AKREDYTACJĘ akceptuje niniejszy
regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać jego warunków.


2. Wszystkie osoby uczestniczące w KRZYŻAKONIE mają obowiązek zapoznać się,
zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego
obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do
Organizatorów.


3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu
KRZYŻAKONU bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów.
Osoby te mogą zostać również wylegitymowane służby porządkowe współpracujące
z Organizatorem, a jeżeli ich zachowania realizować będzie znamiona wykroczenia
lub przestępstwa, ich dane przekazane będą organom ścigania.


4. Regulamin dostępny będzie:
– w miejscu sprzedaży akredytacji
– na stronie internetowej wydarzenia


5. KRZYŻAKON odbywa się na terenie MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU
(zwanym dalej MUZEUM) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
(zwanego dalej SZKOŁĄ) w dniach 13-14 lipca 2019 r.


6. Na terenie KRZYŻAKONU uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach:
    a.  teren SZKOŁY od godziny 9.00 w sobotę 13 lipca 2019 roku do godziny
16.00 w niedzielę 14 lipca 2019 roku, w godzinach zajęć konwentowych
wskazanych w programie, z wyjątkiem pomieszczeń, co do których informacja
umieszczona przy wejściu do nie stanowi inaczej. Na terenie szkoły dostępne
dla uczestników są pomieszczenia wskazane przez Organizatora, co do
innych pomieszczeń niezależnie od tego czy wstęp do nich został technicznie
ograniczony, obowiązuje zakaz wstępu i przebywania w nich.
    b. teren MUZEUM w zakresie trasy zwiedzania tzn. udostępnionych dla
turystów, w godzinach od 9.00 do 19.00 (tereny zamkowe do godz. 20.00) w
sobotę 13 lipca 2019 roku i w niedzielę 14 lipca 2019 roku, oraz pomieszczeń
i terenów wskazanych przez organizatora poza tą trasą w godzinach, w
których zgodnie z programem odbywają się tam zajęcia konwentowe.


7. Opisane w pkt poprzedzającym dni i godziny dotyczą zarówno posiadaczy
wejściówek jedno i dwudniowych, z tym jednak, że posiadacze akredytacji
dwudniowych mają prawo do korzystania z noclegu na terenie Zespołu Szkół
Technicznych na warunkach wskazanych przez organizatora.


8. Osoby nabywające akredytację są zobowiązane poinformować o przysługujących im
zniżkach PRZED KUPNEM AKREDYTACJI. Warunkiem zaakredytowania się jest
przedstawienie dowodu tożsamości.


9. Na terenie KRZYŻAKONU może przebywać jedynie osoba posiadającą identyfikator
do tego uprawniający.


10. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. Celowe
zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie identyfikatora może skutkować
niewpuszczeniem na teren KRZYŻAKONU lub usunięciem z niego. W razie
przypadkowego uszkodzenia identyfikatora należy zgłosić się do akredytacji w celu
zakupu nowej akredytacji.

11. Osobom nie posiadającym identyfikatora służby porządkowe wskażą najkrótszą
drogę do wyjścia.


12. Osoby przekazujące identyfikator innej osobie nieuprawnionej celem skorzystania ze
zniżek i innych świadczeń zarezerwowanych dla posiadaczy identyfikatorów (np.
wejście na teren MUZEUM, skorzystanie ze zniżek w punktach gastronomicznych),
mogą zostać na wniosek Organizatora pociągnięte do odpowiedzialności karnej i
cywilnej za wyłudzenie.


13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników
na ciele, mieniu i umyśle.


14. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji i posiadać przez
cały czas trwania imprezy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w
KRZYŻAKONIE wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny
będzie:
– na stronie internetowej wydarzenia,
– w miejscach sprzedaży akredytacji.


15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub
zagubione na terenie KRZYŻAKONU.


16. Zabronione jest wnoszenie na teren KRZYŻAKONU broni czarnoprochowej, broni
palnej oraz przedmiotów, których posiadanie jest w wypadku danego uczestnika
zabronione przez prawo. Zabronione jest wnoszenie na teren KRZYŻAKONU
materiałów wybuchowych, substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych. W
przypadku innych przedmiotów niebezpiecznych uczestnik zobowiązany jest do
zachowania szczególnej ostrożności i nieudostępniania ich osobom trzecim.


17. Organizator ma prawo odmówienia sprzedaży wejściówki osobie działającej na
szkodę KRZYŻAKONU.


18. Dozwolone jest wnoszenie replik broni palnej pozbawionych na stałe lub czasowo
możliwości miotania pocisków.
19. Podczas trwania KRZYŻAKONU zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek
niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika z wyjątkiem sytuacji, gdy
udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).


20. Uczestnicy KRZYŻAKONU są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na
jego terenie.


21. Na terenie KRZYŻAKONU zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu.


22. Na terenie KRZYŻAKONU obowiązuje zakaz palenia tytoniu.


23. Na terenie KRZYŻAKONU obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania
wszelkich środków odurzających i psychotropowych.


24. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub
psychotropowych oraz nieprzestrzegające zakazu palenia tytoniu mogą zostać
usunięte z terenu KRZYŻAKONU.


25. Każdy uczestnik KRZYŻAKONU zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i
podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Decyzja Organizatora jest
ostateczna.


26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników
KRZYŻAKONU. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą
sprawcy.

27. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została
uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu KRZYŻAKONU usunięte
wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem
naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.


28. Na terenie KRZYŻAKONU noclegi są dozwolone tylko w miejscach wskazanych
przez Organizatora.


29. W wyznaczonych strefach noclegowych obowiązuje cisza nocna – od godz. 24:00 do
godz. 7:00. Osoby korzystające z stref noclegowych proszone są o zachowanie
szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.


30. Osoby prowadzące punkty programu (zwane dalej Prelegentami) zobowiązane są do
oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana. W przypadku
rażących uszkodzeń sali podczas jej wydawania, Prelegenci zobowiązani
powiadomić o tym Organizatorów.


31. Osoby korzystające ze zniżki na akredytację za przeprowadzane punkty programu w
przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań zobowiązane są wnieść dopłatę
do akredytacji w wysokości zniżki.


32. Nagrodami w konkursach są monety pełniące funkcję waluty konwentowej
podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną
walutę konwentową nie przewiduje się rekompensaty.


33. Na terenie KRZYŻAKONU zabrania się powielania multimediów chronionych
prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.


34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami
wygłaszanymi przez uczestników (w tym Prelegentów) podczas trwania konwentu.


35. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren KRZYŻAKONU. Zakaz nie dotyczy
zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.


36. Na terenie KRZYŻAKONU obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności
politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które
nie będą przestrzegać tego zakazu, mogą zostać usunięte z terenu KRZYŻAKONU.


37. Przepisy niniejszego regulaminu w jakim dotyczą zachowania się na terenie
MUZEUM, nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa obowiązującymi na terenie
MUZEUM ZAMKOWEGO w MALBORKU, i tak będą interpretowane.